28 mayo 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

PERMISUL DE CONDUCERE COMUNITAR ÎN SPANIA

Vom încerca să aducem  câteva clarificari pe unul dintre subiectele care generează îndoieli tuturor rezidenților, care posedă un permis de conducere eliberat în România.

Este o problemă foarte complexă deoarece intra in joc aspecte de trafic, de circulatie, medicale și internaționale, cum ar fi preschimbarea sau echivalarea, fără a lua in considerare infracțiunile și sancțiunile aferente. Cetățenii UE nu au nici o obligație de a schimba sau înscie permisul de conducere în Spania, este o actiune voluntară. Întotdeauna? NU.

Există diferite cazuri clasificate în următoarele: RENOVARE, ÎNSCRIERE, ÎNLOCUIRE ȘI PRESCHIMBARE

RENOVARE

1. Titulari al unui permis de conducere romanesc care expira in mai putin de trei luni.
2. Titulari al unui permis de conducere comunitar eliberat pe o perioada indefinita, sau mai mare de 15 ani pentru grupa 1 (AM, A1, A2, A, B, B1 și BE) si mai mult de 5 ani pentru grupa 2 ( BTP, C1, C1 E, C, CE, D1, D1, E, D, DE).
Chiar daca șoferii spanioli sunt obligati sa renoveze permisele de conducere la fiecare 5 sau 10 ani, șoferii români cu resedinta permanenta in Spania erau scutiti de aceasta procedura. Dar, din 19 ianuarie, noua directivă europeană privind permisele de conducere impune tuturor conducătorilor auto să reînnoiască licența în aceleași condiții ca și cetățenii spanioli, dupa doi ani din momentul in care au obtinut resedinta spaniola, independent de tara comunitara in care a fost expediat permisul de conducere si perioada de valabilitate.
De exemplu, un deținător al unui permis de conducere romanesc din grupa 2, emis pe o perioadă superioara a cinci ani, cu ședere legală în Spania obținuta in 19/01/2013 sau înainte de această dată, trebuie să reînnoiască permisul de conducere de la 19.01.2015. Am pus acest exemplu particular deoarece sunt permise de conducere romanesti din categoria 2 eliberate atat pentru 5 ani cat si pentru 10 ani, în consecință, cei care sunt in posesia unui permis de conducere (din categoria 2) eliberat pe o perioada superiora a 5 ani trebuie sa il renoveze. In aceasta gestiune titularului i se retrage permisul de conducere romanesc pentru un permis de conducere spaniol.

ÎNSCRIERE

Înscrierea este o gestiune voluntara care se poate solicita in orice Jefatura Provinciala din Spania. Se pot înscrie doar permisele de conducere model nou, european.
Înregistrarea este singura procedura care titularul păstrează permisul de conducere românesc.

ÎNLOCUIRE sau DUPLICAT

Înlocuirea permisului în caz de furt, pierdere sau deteriorare a originalului romanesc in echivalentul spaniol. În caz de furt, pierdere sau deteriorare a permisului eliberat in România (care era valabil), titularul cu domiciliul stabil în Spania, poate să solicite un duplicat în orice Jefatura Provincial, prezentand certificatul de autenticitate al acestuia (certificatul de autenticitate este eliberat de Consulat).

PRESCHIMBARE

Este un proces voluntar (cu exceptia renovarii, Grupul 2 exemplu citat), care poate fi solicitat de către titularul unui permis de conducere eliberat în România la orice Jefatura Provinciala de Trafic.

În general, Permisele de conducere emise de alte state membre ale UE sunt valabile în Spania si pentru cei care au resedinta permanenta. Cetățenii UE care au un permis de conducere UE și sunt rezidenți în Spania, pot, nefiind o obligație, sa solicite preschimbarea acestuia cu unul spaniol. Dar în ciuda acestui fapt, orice rezident permanent in Spania trebuie sa se supuna normelor, în conformitate cu articolul 15 din Decretul regal, cu privire la:
– Perioada de valabilitate
– Controlul abilitati psihofizice (prin prezentarea unui certificat medical)
– Alocarea de puncte
Acum, dacă un cetățean român rezident în Spania, posesor al unui permis de conducere romanesc alege sa circule cu permisul de conducere romanesc, fără a face nici una din procedurile de mai sus (cu excepția renovarii, obligatorie in cazurile citate), nu i se poate aloca un credit de puncte, prin urmare, nu se supune normelor citate.

Având în vedere că subiectul este foarte complex, și pare ca in ocazii că ceea ce dicteaza Direcția Generală de Trafic nu se aplică in unele cazuri in toate Directiile Provinciale, sau, uneori, agentii de trafic par a avea o interpretare diferită ale aceleiasi normative si continua sa amendeze pentru » Conducerea unui autovehicul nedispunand de autorizatia administrativa corespondenta” , care sunt de obicei cele mai frecvente amenzi pentru cetățenii români care încă nu au înregistrat într-un fel sau altul permisul de conducere la DGT, cel mai recomandabil este să urmeze una dintre pașii de mai sus, fie pentru că este obligatoriu sau voluntar, pentru a evita sancțiuni nedorite și procedura continua de anulare ale acestora.
Deci, ca o incheiere a acestui articol, de pe urma noii directive, din 19.01.2015, pot beneficia:

– Cetatenii romanii care au incercat sa faca o preschimbarea a permisului si le-a fost refuzata pentru ca nu se incadrau in datele impuse de DGT sau au obtinut permisele dupa NIE (dar inainte de de 19.01.2013) pot cere din nou preschimbarea si le va fi aprobata fara sa fie necesar sa demonstreze rezidenta permanenta in Romania (185 zile) in perioada obtinerii permisului de conducere. Trebuie sa faca cererea la aceeasi Jefatura Provinciala unde initial le-a fost refuzata preschimbarea.
– Cetatenii romani care au preschimbat permisul de conducere renuntand la categoriile superioare, deoarece indeplineau doar conditiile pentru preschimbarea permisului din categoria 1 (valabil pentru cei care au obtinut permisul de conducere din categoria 2 in Romania, in timpul resedintei in Spania si inainte de 19.01.2013), pot face cerere pentru a adauga si categoriile la care au renuntat, pe carnetul de conducere spaniol. Acestea sunt, in linii generale «aplicatiile» noii directive, in practica.

 

Laura Juncu, Gestorie romaneasca


bandera-espanaVoy a intentar dar unas pinceladas sobre uno de los temas que más dudas están generando a todos los conductores rumanos residentes en España, poseedores de un permiso de conducción expedido en Rumania.
Es un tema muy complejo porque entran en juego aspectos normativos de Tráfico, de extranjería, de circulación, médicos y aspectos internacionales como el canje, sin olvidar las infracciones y sanciones derivadas del asunto. Los ciudadanos comunitarios no tienen la obligación de canjear o inscribir su permiso de conducción en España, es voluntario. ¿Siempre? NO.

Hay casos diferentes que se clasifican en lo siguiente: RENOVACION, INSCRIPCIÓN, SUSTITUCIÓN Y CANJE

RENOVACION

1. Titulares de permisos de conducción Comunitarios caducados próximos a caducar
2. Titulares de un permiso de conducción Comunitario con un plazo de vigencia indefinido, o superior a 15 años para el grupo 1 (AM, A1, A2, A, B, B1 y BE) y superior a 5 años para el grupo 2 (BTP, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D y D+E).
A pesar de que los conductores españoles están obligados a renovar su carné cada 5 o 10 años, los conductores rumanos residían en España exentos de realizar dicho trámite. Pero a partir del 19 de enero, la nueva Directiva Europea sobre el permiso de conducir obliga a todos los conductores a renovar su carné en los mismos plazos y condiciones que los conductores nacionales a partir de los dos años en que adquieran la residencia en su territorio, independientemente del país comunitario donde se obtuvo y del período de vigencia otorgado.
Por ejemplo: Un titular de un permiso de conducción rumano del grupo 2, expedido por un periodo superior a 5 años, con residencia legal en España obtenida el 19/01/2013 o anterior a esta fecha, deberá renovar su permiso de conducción a partir del día 19/01/2015. Pongo este ejemplo en particular porque hay permisos rumanos de la categoría 2 se expedidos tanto por 5 años como por 10 años, y, en consecuencia, los que los tengan expedidos por un plazo superior a 5 años, tienen la obligación de renovarlo. Al renovar el permiso de conducir, igual que al canjearlo se entrega el permiso de conducción rumano para obtener el permiso español equivalente.

INSCRIPCIÓN
La inscripción es un trámite voluntario que el titular de un permiso de conducción comunitario puede solicitar ante cualquier Jefatura Provincial, Jefatura Local u Oficina Local de Tráfico. Solo se pueden inscribir los permisos de conducir modelo de permiso de conducción europeo.
La inscripción es el único trámite que permite mantener el permiso de conducción rumano, siempre que no proceda renovación (grupo 2, ejemplo citado)

SUSTITUCIÓN
Sustitución del permiso en caso de sustracción, extravío o deterioro del original por el correspondiente español. En caso de sustracción, extravío o deterioro del permiso de conducción expedido en Rumania (que estuviera en vigor), su titular con residencia normal en España, podrá solicitar un duplicado en cualquier oficina de Tráfico, aportando el certificado de autenticidad de esté emitido por el Consulado de su país.

CANJE
Canje del permiso por otro español equivalente. Es un trámite voluntario (siempre que no proceda renovación, grupo 2, ejemplo citado) que puede ser solicitado por el titular de un permiso de conducción expedido en Rumania ante cualquier Jefatura Provincial, Local u Oficina Local de Tráfico.

En líneas generales, Los permisos de conducción expedidos por otros países de la Unión son, por lo tanto, válidos en España, también para los residentes. Los ciudadanos comunitarios que tengan un permiso extranjero y sean residentes en España, pueden, no siendo una obligación, solicitar el canje de su permiso extranjero por uno español. Pero con independencia de ello, quien tenga su residencia en España quedará sometido, de acuerdo con el artículo 15 del Real Decreto, a las disposiciones españolas respecto de:
– Periodo de vigencia
– Control de las aptitudes psicofísicas (mediante la presentación de un certificado médico)
– Asignación de un crédito de puntos (el llamado carné por puntos)
Ahora bien, si un ciudadano rumano, residente en España, poseedor de un permiso de conducción rumano decide conducir con el permiso de conducción rumano sin hacer ninguno de los tramites arriba citados (salvo la renovación que es obligatoria en los casos citados), no puede tener asignado un crédito de puntos, por lo tanto no se somete a las disposiciones españolas.
Ya que el tema es muy complejo, y que, al parecer lo que la Dirección General de Trafico dicta no se aplica a pie de letra en todas las Jefaturas Provinciales o los agentes en ocasiones parecen tener otra interpretación de las normativas y siguen multando por “Conducir un vehículo a motor si permiso que habilita a hacerlo”, “Conducir el vehículo reseñado careciendo de autorización administrativa para conducir”, que suelen ser las multas más comunes para los ciudadanos rumanos que todavía no han registrado de una manera u otra su permiso de conducción en la DGT, lo más indicado es seguir uno de los tramites arriba citados, sea por que estén obligados a ello o voluntario y así evitar sanciones indeseables y el trámite para la anulación de las mismas.

Como conclusión de este artículo, en base a la nueva directiva de 19/01/2015:
– Los ciudadanos rumanos que han tratado de hacer el canje de su permiso y le ha sido denegado porque no reunía los requisitos impuestos por la DGT o por tener el permiso obtenido después del NIE (pero antes del 01/19/2013) pueden pedir el canje nuevamente y sin necesidad de acreditar la residencia permanente en Rumania (185 días) en el periodo que obtuvo el permiso de conducir. Deben pedirlo en la misma Jefatura que le hayan rechazado el canje.
– Si hay casos en los que el canje se realizó renunciando a las categorías superiores, porque solo cumplían los requisitos para canjear los permisos de la categoría 1 (válida para aquellos que hayan obtenido un permiso de conducir de categoría 2 en Rumania, durante la residencia en España y antes de 19.01.2013), pueden solicitar la recuperación de las categorías por las cuales ha firmado renuncia.