19 abril 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

COMISIA EUROPEANĂ CONFIRMĂ AVANSUL ÎNREGISTRAT ÎN 2017 DE ECONOMIA ROMÂNIEI

Ministerul Afacerilor Externe precizează într-un comunicat că Raportul de ţară publicat de Comisia Europeană confirmă avansul înregistrat în 2017 de economia României, tendinţa de consolidare a investiţiilor publice şi îmbunătăţirea potenţialului de creştere şi a condiţiilor de pe piaţa muncii.

În raportul citat, România a fost încadrată de Comisia Europeană în categoria statelor membre fără dezechilibre macroeconomice, motiv pentru care Raportul de țară 2018, dat publicității miercuri, 7 martie, nu conține un bilanț aprofundat („in-depth review“).

Pentru anul 2018, Comisia a elaborat bilanțuri aprofundate pentru 12 state membre și anume Bulgaria, Croația, Cipru, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania și Suedia.

Rolul analizei anuale realizate de către Comisia Europeană este de a evidenția provocările cu care se confruntă statele membre în vederea sprijinirii acestora pentru identificarea măsurilor de ajustare, dar Raportul pentru România remarcă mai multe aspecte pozitive, precum creșterea economică ridicată în anul 2017, îmbunătățirea potențialului de creștere și a condițiilor de pe piața muncii sau tendința de consolidare a investițiilor publice.

Referitor la atingerea obiectivelor naționale ale Strategiei „Europa 2020“, conform Raportului, România înregistrează performanțe bune în ceea ce privește rata de ocupare a forței de muncă, emisiile de gaze cu efect de seră, energia din resurse regenerabile și învățământul terțiar, acești indicatori fiind pe o traiectorie care permite atingerea țintelor stabilite. De asemenea, obiectivul național privind reducerea populației expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială a fost deja atins.

În perioada următoare, Ministerul Afacerilor Externe, în calitatea sa de coordonator național privind Strategia „Europa 2020“, va analiza împreună cu instituțiile naționale responsabile toate aspectele semnalate de Comisia Europeană în Raportul de țară, în vederea identificării măsurilor adecvate de răspuns, în deplină concordanță cu programul de guvernare, care vor fi cuprinse în Programul Național de Reformă 2018. Acesta va fi înaintat Comisiei Europene în luna aprilie, împreună cu Programul de Convergență, elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, conform calendarului Semestrului European.

Semestrul European, introdus la nivelul Uniunii Europene în anul 2011, este mecanismul de coordonare și monitorizare a politicilor economice și bugetare ale statelor membre.

Semestrul debutează toamna cu publicarea de către Comisia Europeană a Analizei Anuale a Creșterii care stabilește prioritățile menite să orienteze acțiunea Uniunii în perioada următoare și se încheie cu aprobarea Recomandărilor Specifice de Țară, vara.

Rapoartele sunt parte integrantă a Semestrului European și reprezintă instrumente de monitorizare a implementării politicilor de reformă, precum și de semnalare a provocărilor pe care statele membre ar trebui să le abordeze în vederea menținerii pe traiectoria de atingere a țintelor naționale Europa 2020 și pentru punerea în aplicare a măsurilor de răspuns la Recomandările Specifice de Țară. Bilanțuri aprofundate („in-depth review“) sunt realizate de Comisia Europeană doar în cazul statelor membre care au fost identificate cu dezechilibre macroeconomice în urma analizării unui set prestabilit de indicatori.

Strategia Europa 2020, adoptată în anul 2010, reprezintă strategia de creștere economică a Uniunii Europene care își propune atingerea unor obiective de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. În acest context, prin Programele Naționale de Reformă (PNR), actualizate anual, statele membre conturează măsuri prin care sunt transpuse la nivel național obiectivele strategiei. Prin Recomandările specifice de țară (RST) Comisia propune orientări de politică economică pentru fiecare stat membru pentru următoarele 12-18 luni.