1 diciembre 2023

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

CE ESTE CARDUL EUROPEAN DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE (CEASS)?

Este un card gratuit cu ajutorul căruia, la nevoie, puteți beneficia de serviciile acordate de unități medicale de stat în timpul unei șederi temporare în oricare dintre cele 28 de state membre ale UE, precum și în Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția, în aceleași condiții și la aceleași tarife ca asigurații din țara respectivă (în unele țări, serviciile sunt gratuite).

Ce este Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS)?

Începand cu anul 2007, persoanele asigurate de pe teritoriul Romaniei pot solicita cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS), care le dă dreptul la asistenta medicala devenită necesară în timpul şederii temporare  pe teritoriul  statelor membre UE, Spaţiul Economic European sau Elveţia.

Prin ședere temporară se înțelege deplasarea unei persoane în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/SEE/Elveţia pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii, pentru o perioadă de timp de cel mult 6 luni.

Cum intri în posesia CEASS?

Acest  card se eliberează la cerere. Asiguratul va depune în scris,  la sediul casei de asigurări în evidenţa căreia se află,  o solicitare la care anexează o copie a carţii de identitate sau,în cazul minorilor, a certificatului de naştere.

Asiguratul va intra in posesia cardului în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la data înregistrării în sistem a cererii. În cazul în care circumstanţe excepţionale împiedică eliberarea Cardului European, casa de asigurări de sănătate va elibera un certificat provizoriu de înlocuire a cardului (CIP)

Costul cardului european este suportat din FNUASS ( fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate)

Perioada de valabilitate a Cardului European de Asigurări de Sănătate este de 6 luni de la data emiterii.

Care sunt servicile medicale pe care le acopera CEASS?

Asiguratul care poseda  CEASS beneficiaza de serviciile medicale devenite necesare,  în timpul şederii  temporare pe teriotoriul unui stat membru UE/SEE/Elveţia, in aceleaşi conditii ca şi asiguraţii din ţara în care s-a deplasat.

Este însă  posibil ca, pentru anumite servicii,  să fie necesară co-plata, chiar dacă în România aceleaşi servicii sunt  decontate integral. Acest lucru depinde de sistemul de asigurări din ţara în care ne sunt acordate aceste servicii.

Cardul european nu acopera situatia in care asiguratul se deplasează întru-un stat membru UE/SEE/Elveţia  în scopul obţínerii unui  tratament medical planificat.

CEASS  acoperă numai serviciile medicale obţinute de la furnizorii care fac parte din sistemul de securitate socială din ţara respectivă.

Titularii Cardului European emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază de servicii medicale în Romania în aceleaşi condiţii ca şi persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din ţara noastra. Furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a acorda asistenţă medicală necesară, urmand a evidenţia şi raporta distinct caselor de asigurări sociale de sănătate serviciile medicale acordate pentru aceste categorii de persoane.

Decontarea serviciilor medicale aferente cardului european se face la nivel interinstituţional.

Ce facem dacă pierdem CEASS?

În situaţia în care asiguratul se află pe teritoriul unui stat membru UE/SEE/Elveţia şi, din diferite motive, nu se mai află in posesia cardului european de sănătate ( a fost distrus sau i-a fost furat) , acesta trebuie să contacteze casa de asigurări care i-a emis cardul  ( prin poştă, fax, email) şi să  solicite certificatul provizoriu de înlocuire al cardului european de asigurari sociale de sanatate. Casa de asigurări de sănătateîii va trimite certificatul la adresa menţionată în termen de 24 ore.

Certificatul provizoriu deînlocuire (CIP) conferă  asiguratului aceleaşi drepturi ca şi cardul european de sănătate.