23 abril 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

44.000 EURO PENTRU ROMÂNII CARE VOR DESCHIDE O AFACERE

Prin Programul – Romania Start-Up Nation, pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, se încurajează dezvoltarea spiritului antreprenorial și se acordă ajutor de minimis în suma maximă de 200.000 lei pentru un beneficiar, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, unui număr maxim estimat de 10.000 de întreprinderi mici şi mijlocii.

Statul estimează crearea a minimum 20.000 de noi locuri de muncă anual în cadrul celor 10.000 de întreprinderi nou înfiinţate care vor trebui angajeze minimum 2 salariaţi cu contract de muncă pe durata nedeterminată şi -i menţină în activitate cel puţin 3 ani.

Programul România Start-Up Nation al statului român va fi lansat de pe 1 mai, au anunțat reprezentanții Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. și vor fi finanțate 10.000 de afaceri în fiecare an.

Criterii de eligibilitate în programul România Start-Up Nation:

 • sunt înregistraţi conform Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanti în afaceri;
 • sunt IMM, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).
 • este considerată întreprindere autonomă, legată, parteneră sau întreprindere unică;
 • au capital social integral privat;
 • nu au beneficiat de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul programului în anii anteriori şi nu au asociaţi sau acţionari care deţin sau au deţinut calitatea de asociaţi/acţionari în cadrul altor societăţi beneficiare de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul programului în anii anteriori. Asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate. Sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
 • codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului şi autorizat a fi desfășurat la momentul decontului, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • sunt înființate de către persoane fizice după intrarea în vigoare a ordonanței de urgență nr. 10/2017;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;
 • nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare;
 • nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
 • nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu penalităţi aferente;

Cum te înscrii în programul România Start-Up Nation:

Înscrierile vor începe în jurul datei de 1 mai. Beneficiarii trebuie să se înscrie pe site-ul aippimm.ro, iar înscrierea online se desfășoară în sesiuni de 30 de zile calendaristice, până la epuizarea bugetului acordat programului.

Admiterea în program se va face în ordinea punctajului obținut la evaluarea planurilor de afaceri online. La punctaje egale, prevalează numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create de către o companie.