21 julio 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

OBLIGAȚIILE FISCALE ALE ROMÂNILOR DIN STRĂINĂTATE

Dacă eşti unul dintre românii care au ales să muncească în străinătate, stii care sunt obligaţiile şi ce trebuie să faci pentru a nu deveni dator la stat?

Ce trebuie făcut la plecarea din ţara?

La plecarea din România, pentru o perioadă mai mare de 183 de zile, persoana fizică are obligația, cu 30 de zile înaintea plecării, să depună la organul fiscal unde domiciliază Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la plecarea din România

Cum se impozitează veniturile realizate din România (altele decât cele de natură salarială plătite de angajator străin) de persoanele fizice care au devenit rezidente în țări cu care România are încheiate convenții de evitare a dublei impuneri?

Persoana fizică ce dovedeşte schimbarea rezidenţei într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri devine persoană nerezidentă și este supusă impozitării numai pentru veniturile obținute din România potrivit respectivei convenții. Dovedirea rezidenței fiscale se realizează pe baza certificatului de rezidenţă fiscală emis de către autoritatea fiscală competentă din statul străin sau printr-un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, conform legislaţiei interne a acelui stat.

SITUAŢIA convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri şi a protocoalelor de modificare a acestora, încheiate de România cu alte state.

Cum se impozitează veniturile realizate din România (altele decât cele de natură salarială plătite de angajator străin) de persoanele fizice care devin rezidente într-un stat cu care România nu are convenție de evitare a dublei impuneri?

Persoana fizică cu domiciliul în România care dovedește schimbarea rezidenței într-un stat cu care România nu are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri își păstrează calitatea de contribuabil în România pentru veniturile obținute din orice sursă, atât în România, cât și în afara României, pentru anul calendaristic în care are loc schimbarea rezidenței, precum și în următorii 3 ani calendaristici.

Exemple de state: Argentina, Brazilia, Paraguaz, Columbia, Chile, Venezuela, Bolivia, Cuba, Republica Dominicană, Kenia, Gabon, Ghana, etc.

Cum se impozitează veniturile realizate (altele decât cele de natură salarială plătite de angajator străin) de persoanele fizice care și-au păstrat rezidența fiscală în România?

Persoana fizică ce și-a păstrat rezidența fiscală în România are obligațiadeclarării în România a veniturilor obținute din orice sursă, atât în România, cât și în afara țării noastre, prin depunerea:

Declarației privind veniturile realizate în România – Formularul 200 

Declarației privind veniturile realizate în străinătate – Formularul 201

Cum și unde se depun declarațiile de către persoanele fizice care au rezidența în România?

Declarațiile se depun la organul fiscal competent, direct la registratura acestuia, se transmit prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin mijloacele electronice de transmitere la distanță, prin intermediul serviciului “Spațiu Privat Virtual” sau utilizând serviciul de depunere declarații on-line, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

Ce contribuții de asigurări sociale de sănătate (CASS) datorează românii cu reședința în afara țării dar care își păstrează domiciliul în România?

Aici se disting două situaţii:

1. Situația românilor stabiliți într-un stat UE, în Spațiul Economic European sau Confederației Elveției, sau întrun stat cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi asigurarea de boală maternitate

Persoanele fizice care dețin o asigurare pentru boală și maternitate în sistemul de securitate socială din statul unde își stabilesc rezidența și fac dovada valabilității asigurării nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate și nu datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate în România.

2. Situația românilor stabiliți într-un stat cu care România nu are încheiat niciun instrument juridic bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală – maternitate.

Cetățenii români cu domiciliul în țară care nu dețin o asigurare pentru boală și maternitate în sistemul de securitate socială din statul în care își stabilesc reședința sau nu fac dovada valabilității asigurării, datorează în România contribuția de asigurări sociale de sănătate, fie pentru veniturile care fac obiectul contribuției (pentru care se depune Formularul 201), realizate atât în România, cât și în afara țării, fie ca persoană fizică fără venituri, dacă solicită accesarea serviciilor din sistemul public de sănătate.

Cum se plătesc contribuțiile de asigurări sociale (CAS) în cazul românilor cu domiciliul în România, cu reședința în afara țării.

1. Situația românilor stabiliți într-un stat UE sau în Spațiul Economic European, sau într-un stat cu care România are încheiat acord bilateral de securitate socială.

Cetăţenilor români cu domiciliul în ţară care lucrează într-un stat membru al UE, Spaţiul Economic European sau alte state cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială, le sunt aplicabile prevederile instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte. În acest caz, acestia datorează contribuţii de asigurări sociale în România sau în celălalt stat, potrivit instrumentelor juridice bilaterale.

2. Situația românilor stabiliți într-un stat cu care România nu are încheiat niciun instrument juridic bilateral în domeniul securități sociale.

Cetăţenilor români cu domiciliul în ţară care desfăşoară activitate dependentă într-un stat cu care România nu aplica niciun intrument juridic bilateral in domeniul securităţii sociale, legislaţia aplicabilă în acest domeniu, este cea a statului în care se desfăşoară activitatea, iar persoanele respective nu au calitatea de contribuabili la sistemul de asigurări sociale din România, pentru veniturile realizate în statele respective.